ساعت تمام فلزی کوچک

چراغ قوه

تلفن کیتی باتری خور

توپ فوتبال

شمع جام

شمع جام