ساعت تمام فلزی کوچک

چراغ قوه

توپ فوتبال

شمع جام

شمع جام